Hong-Zen Wang Ching-Li Yang Mei-Hua Chen Yu-Ze Wan En-Chieh Chao Ko-Hua Yap Hua-Mei Chiu Mei-Hsiang Wang Wan-Ju Li Rungudru Pacekele Chuan-Kai Lin Yun Tai

Name:Hong-Zen Wang
Office phone number:5655
E-mail:hongzen(at)g-mail.nsysu.edu.tw
Personal website:https://www.researchgate.net/profile/Hong_Zen_Wang
Category:Full-Time
Job title:Professor  

Name:Ching-Li Yang
Office phone number:5662
E-mail:clyang0516(at)g-mail.nsysu.edu.tw
Personal website:https://nsysu.academia.edu/ChingLiYang
Category:Full-Time
Job title:Professor

Name:Mei-Hua Chen
Office phone number:5657
E-mail:mc153(at)g-mail.nsysu.edu.tw
Personal website:https://sites.google.com/site/chenmeihuansysutw/
Category:Full-Time
Job title: Professor

Name:Yu-Ze Wan
Office phone number:5660
E-mail:poewan2003(at)gmail.com
Personal website:https://nsysu.academia.edu/PoeWan
Category:Full-Time
Job title:Professor And Chair

Name:En-Chieh Chao
Office phone number:5673
E-mail:zolachao2(at)g-mail.nsysu.edu.tw
Personal website:https://sites.google.com/view/zolachao/
Category:Full-Time
Job title:Professor

Name:Ko-Hua Yap
Office phone number:5658
E-mail:kohua.yap(at)gmail.com
Personal website:https://sites.google.com/site/kohuayap/
Category:Full-Time
Job title:Professor

Name:Hua-Mei Chiu
Office phone number:5661
E-mail:hmchiu(at)g-mail.nsysu.edu.tw
Personal website:https://nsysu.academia.edu/HuaMeiChiu
Micro Program:https://sociologycourserecord.wordpress.com
Category:Full-Time
Job title:Associate Professor

Name:Mei-Hsiang Wang
Office phone number:5671
E-mail:mei74055(at)mail.nsysu.edu.tw
Category:Full-Time
Job title:Associate Professor

Name:Wan-Ju Li
Office phone number:5526
E-mail:leewanju(at)g-mail.nsysu.edu.tw
Category:Full-Time
Job title:Assistant Professor

Name:Rungudru Pacekele
Office phone number:5672
E-mail:ivybame85(at)gmail.com
Category:Full-Time
Job title:Assistant Professor

Name:Chuan-Kai  Lin
Office phone number:5674
E-mail:vanguardlin7(at)gmail.com
Category:Full-Time
Job title:Assistant Professor

Name:Yun Tai
Office phone number:5659
E-mail:ytai(at)mail.nsysu.edu.tw
Category:Full-Time
Job title:Assistant Professor